Методична робота

«Школа не може стояти на одному рівні розвитку, вона потребує урізноманітнення педагогічних методів в ім’я зростання професійної майстерності, фахової   кваліфікації   освітян"

 

     система методичної роботи (схеми)                              

       

   Мета науково-методичної роботи:  розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних технологій до організації навчально-виховного процесу.

 

   Основні функції методичної ради школи:

 

 І.Організаційно-педагогі­чна: 

 • сприяти пошуку та ви­користанню в навчально-ви­ховному процесі сучасних організаційних форм, ме­тодів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
 • створити колектив од­нодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підви­щенням продуктивності пе­дагогічної праці;
 • здійснювати загаль­не керівництво методич­ною, інновацій­ною діяльністю (проведен­ня науково-практичних кон­ференцій, семінарів, прак­тикумів, круглих столів, ме­тодичних конкурсів, виста­вок, предметних тижнів тощо);
 • розгляд планів, про­грам усіх підрозділів методичної ро­боти, їх затвердження;
 • координація діяльності з питань методичної роботи  з районними методичними об’єднаннями, рай методкабінетом;
 •  організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особи­стості;
 • організація цілеспря­мованої роботи з молодими спеціалістами. 

 

ІІ.Інструктивно-методична: 

 •  інструктаж та консуль­тування педагогів з питань виконання нормативних, ди­рективних документів, орга­нізації навчально-виховного процесу;
 • оперативне інформу­вання педагогів про досяг­нення психолого - педагогічної науки, кращий педагогі­чний досвід педагогічних працівників району, області, країни.  
 

ІІІ. Пошуково-дослідницька: 

 • стимулювання ініціати­ви та активізація творчості членів педагогічного колек­тиву до творчої діяльності, спрямова­ної на вдосконалення, онов­лення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
 • вироблення й погод­ження підходів до органі­зації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі;
 •  організація консульту­вання педагогів з проблем інноваційної діяльності, профе­сійного вдосконалення.
 

IV. Вивчення, узагальнення й поширення передового дос­віду: 

 • вивчення професій­них досягнень педагогів, уза­гальнення прогресивного досвіду кожного та впровад­ження його у практику робо­ти педколективу;
 •  створення умов для використання в роботі педа­гогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педаго­гічної діяльності.

 


Інформація

Вакансії

Контакти

  Адреса:22426
  Вінницька обл., Калинівський р-н, c.Бережани, вул.Миру,18 Тел.:(04333)-3-84-90
  Email:
  skola_komunarivka@ukr.net